For Sale - UM - 20714 - Gabler Varius SR Thermoformer Machine

规范

参考号码

嗯- 20714

产品

Gabler Varius SR Thermoformer Machine

制造年份

2012

位置

美国

产品详细信息

模型:各种SR
970毫米板宽
吨位:- 850 Kn
顶部压板开放:- 460毫米
表格面积:- 874毫米x 800毫米
热通道区域:- 68
拉伸深度:- 170毫米
底部压板开口:- 330毫米
插头力:- 55kn
干燥周期:- 35 cpm